(از زندگی لذت ببر)

maku)- west- azarbayjan- gharbi

(از زندگی لذت ببر)

maku)- west- azarbayjan- gharbi

کسی که بلد نیست بجنگه ، به بدبختی هاش میگه قسمت آدمها یه روزی میرن که مهمن ، و یه روزی برمیگردن که مهم نیستن هیچ وقت دیر نیست ، فقط بعضی وقت ها دیگه ارزشش رو نداره یک روز من سکوت خواهم کرد ، و تو برای اولین بار مفهوم دیر شدن را خواهی فهمید تنها کسی که لازم است او را شکست دهید ، همان کسی است که دیروز بوده اید چیزهایی که دست کم میگیرید ، کسی دیگر برای به دست آوردنشان راز و نیاز می کند آرزو ها رایگان بدست نمیان ، باید برای رسیدن بهشون بجنگی تو به نظر و توجهدیگران نیاز نداری ، وقتی خودت میدونی فوق العاده ای همیشه یه دلیل برای لبخند وجود داره ، پیداش کن تا وقتی بهتر فکر نکنی ، هیچی بهتر نمیشه ، پس بهتر فکر کن

۲۸
اسفند

    آن چیست که چه پر باشد چه خالی وزنش یکی میباشد؟........

 

            آن چیست که سر ندارد ، کلاه دارد ، یک پا دارد و کفش ندارد؟........

 

   آن چیست که در رادیو و دریا مشترک است و هردو آن را دارند؟..........

  • حافظ بیت اله زاده
۲۸
اسفند
  • حافظ بیت اله زاده
۲۸
اسفند
  • حافظ بیت اله زاده